NTK Trần Duy Tân

Tổng Giám đốc

Chủ nhiệm thiết kế

Tốt nghiệp trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm 2014.